D.U.V.E.L.

Democratische Unie van Verenigde Elementen Landen

Inleiding / geografische ligging
De Democratische Unie van Verenigde Elementen Landen (D.U.V.E.L.) ligt in het noord-westen van Het Contignent, zoals het continent in D.U.V.E.L. wordt genoemd, op de planeet Pangeo. D.U.V.E.L. ligt ten noorden van het Zuidergebergte en ten westen van het Oostergebergte. In het noorden en het westen wordt het begrensd door Den Oneindigen Ozeaan, zoals de grote oceaan rond Het Contignent in D.U.V.E.L. wordt genoemd.
D.U.V.E.L. bestaat uit de vier Elementen Landen, te weten Zandplaat, Ceefen, Waterland (met Het Verboden Eiland) en Schaduwland of Grijswandir. Hoofdstad is Caine gelegen op Het Verboden Eiland. Het Verboden Eiland ligt in het Ceefenmeer, een enorme binnenzee, die vanuit het Zuidergebergte door honderden riviertjes wordt gevoed en in het noorden uitmondt in de Hooverszee.

Geschiedenis
Voor een goed begrip van de politieke situatie van D.U.V.E.L. is het onvermijdelijk de geschiedenis te beschrijven.
Het eerste belangrijke moment van de moderne D.U.V.E.L.’se geschiedenis is de geboorte van Mark Demooter. Demooter was de zoon van een stamhoofd die zich vestigde vlak bij het huidige Bericium. Omdat het tegenwoordige D.U.V.E.L. destijds onder andere bestond uit duizenden, rondtrekkende, plunderende stammen moesten de stammen die zich ergens definitief wilden vestigen zich beschermen tegen de rondtrekkende stammen. Demooter bedacht een verdedigingsmethode waaruit het tegenwoordige staatskundige systeem van D.U.V.E.L. is voortgekomen. Demooter bedacht dat als de bewoners van zijn stam een vesting zouden bouwen en zij samen, zij aan zij, vochten tegen de plunderaars, er een kans was om te overwinnen en te overleven.
Dit idee werd honderden jaren later verder uitgewerkt door Adriaan Keijser, groot grondbezitter in de omgeving van het huidige Randomicium op Zandplaat. Hij wilde de boeren beschermen tegen rondtrekkende rovers. De boeren moesten, in ruil voor bescherming, hem en zijn leger voedsel geven. Om één en ander te bereiken werden op kastelen gelijkende vestingen gebouwd. Daaromheen lagen de woningen van de boeren. Ter ere van Demooter werd dit systeem Demootie genoemd. Adriaan Keijser noemde zichzelf Demootie Graaf.
Een kleinzoon van Adriaan Keijser, Jan Keijser, een begenadigd zanger met een spraakprobleem, hij kon de t niet uitspreken, werkte het plan van zijn opa verder uit. De op macht en geld belustte Jan wilde echter meer en begon land te veroveren. Hij noemde zichzelf Demo Graaf (Demootie Graaf kon hij niet uitspreken) en beloofde de mensen die zich bij hem aansloten bescherming tegen vijandelijke indringers. De mensen die bescherming wilden, moesten daarvoor het zogenaamde puntgeld betalen, genoemd naar het eerste gebied dat zich bij Jan aansloot: de Puntstreek. Jan Keijser veroverde op deze wijze het gehele gebied ten westen van het Ceefenmeer en noemde zichzelf Demograaf Keijser.

Ten zuiden van het Ceefenmeer en op de eilanden ontstond een tegenrichting: de Geograven, vernoemd naar George Vaderszoon. De Geograven beschermden de bevolking ook tegen betaling, maar eisten daarnaast een deel van de opbrengst van het land. Deze graven redeneerden dat het land van hun was en dus ook alles wat voortkwam uit die grond of leefde op die grond. Zo ontstond de eerste vorm van belasting: de opbrengst- of omzetbelasting. Dat het systeem van de Geograven niet werkte werd al snel duidelijk toen de zoon van de Demograaf Keijser, Piet Keijser, het gebied ten zuiden van het Ceefenmeer onder zijn invloedssfeer bracht. Piet Keijser stond met name bekend om zijn snelle aanvallen over de flanken, waardoor hij de Geograven snel uitschakelde.
De Geograven bleven echter nog lang doen alsof zij veel macht en land bezaten. Zij werden in latere jaren schertsend Geofictici genoemd, omdat zij feitelijk geen land of macht bezaten. Het langst werd dat volgehouden op het eiland Lantervant, gelegen in de Hooverszee.

Piet Keijser volgde zijn vader op als Demograaf Keijser en bezat door een ingenieus systeem van verdeling van macht, een modern belastingstelsel en een goed getraind leger bijna het gehele tegenwoordige D.U.V.E.L. Slechts de berggebieden en Grijswandir lagen niet in zijn invloedssfeer, omdat daar de wereld eindigde en de geesten woonden.
De oudste zoon van Piet noemde zich bij de opvolging van zijn vader Groote Keijser in verband met zijn enorme lengte (bijna 1.83 meter). Door de grootte van het land besloot hij het onder te verdelen in drie gedeelten, namelijk Zandplaat, Vuurland en Waterland, genoemd naar de elementen. Het land waar de geesten woonden noemde hij Lucht- of Schaduwland.
Door het tactische inzicht van Grote Keijser ontstond het Groote Keijserreijk, waarover zoveel is geschreven in de geschiedenisboekjes van Het Contignent. Het staatsrechtelijke systeem (bescherming van de overheid tegen betaling) werd verder uitgewerkt en demografie genoemd.

Aangezien grote keizerrijken nooit lang blijven bestaan en altijd uiteen vallen, viel ook Het Groote Keijserreijk van Groote Keijser langzaam uiteen in duizenden op zichzelf staande stadsstaten, koninkrijkjes, keizerrijkjes, bisdommen, gehuchten, dorpen enzovoort.

Zoals gezegd is het Ceefenmeer verbonden met de Hooverszee. In deze Hooverszee liggen twee eilandengroepen: De Boven Hooverse-eilanden en de Hooversgroep. Op het grootste eiland van De Boven Hooverse-eilanden, Lantervant, leefde de familie Vather, afstammelingen van de grote Geograaf Vaderszoon.
De familie Vather was niet geliefd op Lantervant. Niet alleen waren ze rechtstreeks afstammelingen van de Geograven maar ook waren ze stinkend rijk, bezaten ze een heel sterk leger en een groot deel van Lantervant. Bovendien leken de Vathers niet op de Lantervanters. De Vathers waren kleine gedrongen mensen met grote hoofden, terwijl de Lantervanters lange, slanke mensen waren met kleine hoofden.
Witte Vather, de overgrootvader van Dark Vather, was getrouwd met Winnie Toe en eigenaar van het kasteel en het land op Lantervant. De Lantervanters waren economisch gezien afhankelijk van Witte Vather. Of zij werkten bij hem (in de huishouding of het leger) of betaalden, in ruil voor bescherming, belasting aan hem. Desondanks (of juist daardoor) leefden de Vathers geïsoleerd in hun kasteel.
Lantervant was in die tijd een eigen autonome staat dat op het hoogtepunt van Vathers macht werd bedreigd door de Punters uit de Puntstreek. In een periode dat de Punters steeds agressiever werden (zij wilden Tuiten Duiten, een soort havengeld voor de haven in Punttuit en het gebruik van de Hooverszee, die de Punters als hun eigendom beschouwden) en de strijd op een oorlog leek uit te lopen, besloot Witte Vather dat de aanval de beste verdediging was. Hij viel met zijn leger de Puntstreek binnen en veroverde de twee belangrijkste steden Punttuit en Eintpunt. De zoon van Witte Vather en Winnie Toe, Ganzen Vather, vestigde zich in Eintpunt en werd Demograaf van de Puntstreek.

Ganzen Vather was een slim strateeg. Hij begreep dat de Punters veiligheid en rust wilden na honderden jaren van oorlog en onderlinge strijd en manifesteerde zich als de redder van de streek. Hij wist dat hij zich Demograaf moest noemen, omdat de Punters hunkerden naar de zekerheid en welvaart van het Groote Keijserreijk. Ganzen Vather begon op slinkse wijze andere gebieden te veroveren, soms door mensen te betalen (bij de zuiderburen in Malafida heet dat gewoon omkopen), soms door mensen te overreden en soms door korte oorlogen te voeren. Op dezelfde eenvoudige, snelle wijze als de eerste Demograven veroverde Ganzen Vather Zandplaat, Waterland en Vuurland. Hij gaf de landen dezelfde status als honderden jaren daarvoor en veranderde de naam Vuurland in de oorspronkelijke naam, Ceefen, genoemd naar de hoogste vulkaan van Het Contignent.

Voor het eerst werd ook Grijswandir of Schaduwland aan het rijk toegevoegd. Ganzen Vather wilde namelijk langs het Ceefenmeer steden bouwen en geloofde niet meer dat in Grijswandir geesten woonden. Het huidige Dara werd de hoofdstad van Grijswandir.

Vreemden uit het rijk Atalàntejja hadden, nadat het Groote Keijserreijk uiteen was gevallen, Grijswandir veroverd en daar geleefd in strijd met het “3 H’s-geloof”. De D.U.V.E.L.-naren hadden tot dat moment geloofd dat achter de bergen en in Grijswandir geen leven mogelijk was. Slechts de geesten van overleden D.U.V.E.L.-naren konden in het warme gebied overleven. Zij wachtten op een mogelijkheid om te herincarneren, zo was de stellige overtuiging. Nadat Ganzen Vather Grijswandir had veroverd geloofden de D.U.V.E.L.-naren niet meer in het “3 H’s-geloof” en besloot Ganzen Vather Grijswandir te gaan bebouwen.

De vier zonen van Ganzen Vather, Brand, Random, Eric en Benedict kregen ieder een gebied toegewezen, terwijl Ganzen Vather de macht over het gehele land behield. Hoewel vaak het tegendeel wordt beweerd waren Ganzen Vather en zijn zonen zeer goed voor het huidige D.U.V.E.L. De bevolking werd beschermd tegen vijandelijke indringers en revolutionairen. In ruil voor bescherming betaalden ze een klein gedeelte van de opbrengst van het land aan de Vathers. Economisch bereikte D.U.V.E.L. een hoogtepunt en belandde het in De Gouden Eeuw.
Maar religieus gezien zaten de D.U.V.E.L.-naren op een dieptepunt. Niemand geloofde meer in de drie Heilige H’s. De mensen waren vertwijfeld, onzeker en hadden geen enkele zelfvertrouwen meer. Ganzen Vather en zijn zonen hadden de bevolking weliswaar moed gegeven door de Vreemden uit Atalàntejja te verdrijven, maar geen oplossing gegeven voor het daardoor ontstane religieuze probleem. Dark Vather kwam met die oplossing.

Dark Vather was de zoon van Random. Hij werd geboren in de Periode van Vertwijfeling. Dark groeide op in hetDark Vather landhuis in Lantervant en werd geconfronteerd met de gewoontes van de Lantervanters. Hij haatte de Lantervanters om die gewoontes. Zijn haat werd bovendien gevoed doordat hij niet voorbestemd was zijn vader op te volgen als Demograaf van Zandplaat. Dark had namelijk een spraakgebrek (alweer een Déjà Vu in de D.U.V.E.L.’se geschiedenis). Dark kon de G- en de F-klank niet uitspreken. Desondanks wilde hij Democraat worden, zoals hij het noodgedwongen noemde. Toen Dark 18 jaar oud was verzamelden hij een aantal rijke leeftijdsgenoten om zich heen en begon hij zijn allen Menschen zeijn geleijk-politiek te verkondigen.
De groep rond Dark vestigde zich op een eiland dat midden in het Ceefenmeer lag en waarvan bijna niemand het bestaan wist. Dark noemde het daarom het Het Verboden Eiland. Op Het Verboden Eiland werd een leger gerecruteerd en getraind om te vechten tegen het leger van Ganzen Vather en zijn zoons.
De alle Menschen zeijn geleijk-politiek werd later een van de belangrijkste aspecten van Darks politiek. Hoewel het idee nobel klinkt, is dat het niet. Dark onderscheidde namelijk Menschen (rijke mannen) van de Anderen, later Den Demochraten (andere mannen en vrouwen). Slechts de Menschen hadden de rechten zoals Dark die wilde hebben en kreeg.
Doordat Dark steeds verder van zijn vader, zijn opa en zijn ooms vervreemdde, werd de kans op een vreedzame oplossing steeds kleiner. Zo’n 155 jaar geleden besloot Dark een coupe te plegen.
In de Nacht van de Lange Missen werden Ganzen Vather en zijn vier zoons vermoord door Dark Vathers leger. ‘s Morgens werd Dark gekroond tot Eersten Democraat van de Democratische Unie van Verenigde Elementen Landen. Zijn kroon, een zwarte houten helm, deed hij niet meer af. Na een tiental jaren werd hij tevens nooit meer in het openbaar gezien.
Dark vestigde zich met zijn gevolg op het Verboden Eiland en stichtte de nieuwe hoofdstad Caine. Vele steden kregen een andere naam, vele vernoemd naar vermoorde familieleden van Dark.
Een zwarte periode in de moderne D.U.V.E.L.’se geschiedenis was begonnen.

Politiek
De politiek van De Democratische Unie (of D.U.V.E.L.) is meestal een mengsel tussen Hitler-Duitsland en Stalins Rusland, en wel de meest enge variant daarvan. Een gezellig land is het dus niet. De griezeligheid van deze beschrijving komt door de zeer racistische en fascistische politieke denkwijze van Dark Vather.
Hoofdregel in de politiek van De Democratische Unie is dat “allen Menschen geleijk zeijn” en dat “allen Menschen stemrechgt” hebben. Op deze van een zekere Kant gestolen slogan is het politieke denken gebaseerd. Om de slogan te begrijpen moet eerst iets worden uitgelegd over de indeling van de bevolking.

Bevolking
De D.U.V.E.L’se bevolking bestaat uit vier lagen. De eerste twee lagen vormen de Upperlaag en de laatste twee lagen vormen de Grondlaag.

Upperlaag (Laag der Menschen) Mannen
Vrouwen
Grondlaag Demochraten
Vrouwen van de Demochraten

De Grondlaag wordt gevormd door de Demochraten (derde laag) en hun vrouwen (vierde laag). Volgens de theorieën hebben zij tot op heden nog niet een zodanig leven geleid dat zij reeds toe zijn aan Herincarnatie tot de Upperlaag. Herincarneren kan men door te leven volgens de regels van de Oppergod, Dark Vather. De regels van Dark Vather moeten strikt worden nageleefd. Wanneer men aldus een goed Demochraat is geweest, Herincarneert men naar een hoger niveau tot men op een gegeven moment is toegetreden tot de Upperlaag, de Laag der Menschen. Deze leefwijze is een onderdeel van het geloof dat ook wel Het Geloof van de Drie H’s wordt genoemd.

De eerste Heilige H staat voor Herincarnatie. Dit is het terugkeren op de planeet wanneer men is overleden. Wanneer iemand een verderfelijk leven heeft geleid kan die persoon ook degraderen. Van man tot vrouw en van vrouw tot dier.

De tweede Heilige H staat voor Hel. Volgens velen wordt men, wanneer men opzettelijk heeft gehandeld in strijd met “Den Veijftien Hoofdreechgels van den Grooten Boek” verbannen naar de Hel. Ontsnappen is onmogelijk. Volgens de overlevering is de Hel gesitueerd in de vulkaan Ceefen. Wanneer men geluk heeft kan men worden bevrijd door de Ceefen Dwergen. Maar spreek hun naam nooit uit, want deze harige dingen met hun grote voeten en neuzen bestaan volgens de Oppergod niet en als hij ervan hoort …

Wanneer men voorbeeldig heeft geleefd en men geen grote voeten of andere buitensporige lichaamsdelen heeft, kan men Herincarneren tot Mensch. GeHerincarneerden worden geboren op Het Verboden Eiland, de Voorhemel. De vrouwen vormen de onderlaag van de Upperlaag en zijn nog geen volledige Menschen. Wil men volledig Mensch zijn dan moet men man zijn.

Deze eerste laag van de D.U.V.E.L.’se bevolking bestaat uit bijna volledig geëvolueerde individuen. Deze individuen zijn door de Herincarnatie steeds verder op de “Menschelijken Ladder” gestegen en staan bijna op het niveau van de Almachgtichgen. De Oppergod is natuurlijk Dark Vather zelf. In de Hemel (de derde Heilige H) leven echter ook gewone Godjes: de volledig geëvolueerde individuen. Omdat het Goddelijke onberekenbaar is, kan daar voorlopig niet over geschreven worden, ook niet op Internet. Misschien later, als ook Internet verder geëvolueerd is, of als de tijd is gekomen meer te weten te komen over Grijswandir, het Rijk van de Geesten. Wat nog wel belangrijk is om te weten, is dat Dark Vather de enige God is die terug kan keren naar Het Verboden Eiland. Hij doet dat zelden en toont zich dan slechts aan zijn vertrouwelingen. Vandaar dat bijna niemand hem de laatste 150 jaar heeft gezien. Vermeende overeenkomsten met een figuur in de Aardse filmwereld berusten dan ook op louter toeval, temeer daar deze figuur fictie is dus nooit een God kan zijn, laat staan voet kan zetten op Het Verboden Eiland.

Zoals gezegd hebben alle Menschen stemrecht. Dit betekent dat zij een paar keer per jaar mogen stemmen. Meestal mogen zij dat vlak nadat Dark Vather in Caine is geweest en de nieuwe wetten aan president Blekkedder heeft doorgegeven. De Menschen mogen dan deze wetten goedkeuren (afkeuren is bij wet verboden). Tevens wordt jaarlijks bevestigd dat Dark Vather de politieke leider van D.U.V.E.L. is. Soms zijn er afvalligen die zich tegen Dark Vather verzetten maar de legers van Blekkedder boren zo’n moment van verstandsverbijstering meestal vlug de grond in (hetgeen vaak betekent, wanneer men het boren overleeft: een vertrek naar de Hoovers-eilanden).

Wonen en leven in D.U.V.E.L.
Om in D.U.V.E.L. te mogen wonen en leven moet men belasting betalen. Dit is het eerder genoemde beschermingsgeld. Daarnaast moet men Omzet- of Opbrengstbelasting betalen. Dit wordt meestal voldaan in Natura, te weten de produkten die worden verbouwd. Van de tien kilo bloemkolen die men verbouwt moeten er vijf worden afgestaan aan het centrale gezag. Ook over arbeid en winst moet men Omzet- of Opbrengstbelasting betalen. Daar tegenover staat dat alle openbare voorzieningen gratis zijn en dat men zoveel mag verbouwen en werken als men maar wil. Dit moet wel even van te voren worden doorgesproken met de Districtsbelastinginspecteur in verband met het 72 jaren plan.
Een andere belangrijke leefregel is dat men geen buitensporige lichaamsdelen mag hebben en men niet behaard mag zijn, behalve op het hoofd. Het hoofd moet behaard en groot zijn omdat in het hoofd de hersenen worden gedragen. Een groot hoofd is een teken van intelligentie; een behaard hoofd een teken van natuurlijke bescherming. GROTE VOETWanneer men grote voeten heeft, dan zijn de hersenen afgezakt naar deze lichaamsdelen en wordt men direct en onmiddellijk overgebracht naar een van de Hoovers-eilanden. Individuen met buitensporige lichaamsdelen zijn derhalve een gevaar voor de D.U.V.E.L.’se binnenlandse veiligheid, omdat zij (meestal zijn het Demochraten) uit domheid (zij missen immers de intelligentie) gaan heulen met de vijand (de Dworkins of buitenlandse mogendheden). Op de Hoovers-eilanden wordt men behandeld voor deze ernstige aandoening. Meestal gebeurt dat door middel van het bekende medicijn Khûtab dat in het zuidoostelijke buurland Nag’ ma Hyi en in het verre Nam wordt geteeld. Door dit geestverruimende medicijn, waarvan de werking gelijk is aan heroïne en cocaïne, stijgen de hersenen naar boven, het hoofd in. Vandaar de uitdrukking “Het stijchgt naar mijnen hoofd”. Bij andere buitensporige lichaamsdelen (denk aan penis, handen en dergelijke) wordt ook gewerkt met dit soort geestverruimende medicijnen. Tegen overbeharing wordt vaak alcohol gebruikt (“Mijnen haaren reischen ten berchgen”).
Helaas wordt de behandeling niet vaak overleefd, doordat de stijgende hersenen of de plotseling uitvallende haren een te grote invloed hebben op de algemene gesteldheid. Er zijn echter personen die zeggen dat de meeste individuen overlijden doordat zij opzettelijk te grote hoeveelheden medicijnen krijgen toegediend, maar lees dit in stilte en zeg het nooit hardop, want de Oppergod hoort en ziet alles.
Vrouwen staan lager op de “Menschelijken Ladder” omdat zij van nature borsten hebben. Met name de grootte van vele borsten (de zogenaamde Zielikoonen Borschten) worden verafschuwd. Volgens de theorieën is het verschijnsel borsten een teken dat vrouwen minder intelligent zijn dan mannen en daardoor per definitie het zwakkere geslacht vormen.

In D.U.V.E.L. wordt om te voorkomen dat men wordt afgevoerd naar de Hoovers-eilanden gedaan aan voet- en borstafbinden. Het eerste gebeurt met name bij jonge kinderen. De tenen worden vlak na de geboorten onder de voetzool gebogen en vastgemaakt. Hierdoor houden deze kinderen kleine voeten. Men hoopt dat in een volgend leven de maat van de oude voeten wordt meegenomen, zodat men hoger op de Menschelijken Ladder komt te staan. Door de afgebonden tenen lopen deze kinderen vaak heel moeilijk. Om die reden worden zij ook wel Ganschen genoemd. Bij borstafbinding, wat pas na de pubertijd kan plaatsvinden, worden de borsten door middel van doeken plat tegen het lichaam gedragen. Door het dragen van corsetten worden de borsten volledig verborgen, waardoor de grootte niet meer in het openbaar is te zien. Deze afbindmethoden gebeuren echter wel in het geheim (zoals zoveel in D.U.V.E.L.). Het is namelijk in strijd met Den Vijftien Hoofdreechgels van den Grooten Boek. In regel 3a sub 7 is namelijk te lezen: “Men moogen geenen buitenischichge en of buitenschpoorigen lichgaamsdeelen en anderen deelen der lichgaam zoodaanig afbinden dat daardoor der grooten niet meer te conschtaateren isch.”
In het Wetboek Penaal (strafwetboek) is ook te lezen dat het heimelijk verbergen van de grootte van bepaalde lichaamsdelen gestraft kan worden. Ook is het verboden om na te laten vrijwillig te melden dat men vermoedt dat men (of anderen) buitensporige lichaamsdelen heeft. Velen worden gestraft in verband met overtreding van deze bepalingen. Meestal worden zij verbannen naar Ceefen, teneinde daar in de Vulkaanglasindustrie te gaan werken.

Buitenlandse politiek
Dark Vather doet ook een beetje aan buitenlandse politiek. Voornamelijk houdt hij zich verre van vreemde mogendheden omdat deze potentiële vijanden zijn. Sommige vreemde mogendheden, zoals de Staatkundig Herphormatorische Unie (S.H.U.) in het oosten, steunen heimelijk de Dworkins financieel en worden daarom gezien als de grootste vijanden. Om die reden is ongeveer twintig jaar geleden een geheim verbond gesloten met buurland Nag’ ma Hyi. Samen vormen D.U.V.E.L. en Nag’ ma Hyi de Zwarten Naaschiesch. Dit opmerkelijke verbond is zogezegd geheim. Praat er dus met niemand over. Als de Grote Dark Vather er achter komt dat jij een staatsgeheim hebt verklapt, dan wachten jouw toornen en rampen. Pas dus op aan wie je dit geheim onthult en fluister als je dit leest zodat niemand je gedachten kan horen.
Zoals gezegd is het geheim verbond een opmerkelijk verbond. Aan de andere kant is het ook een logisch verbond. Door de steun van onder andere Zjiriwocky en de S.H.U. zijn de Dworkins aan gevaarlijk wapentuig gekomen, waarmee zij vechten tegen het regime van Het Verboden Eiland. De Dworkins streven naar vrijheid en een eigen onafhankelijke staat dat in het grensgebied tussen Nag’ Ma Hyi, SHU en D.U.V.E.L. ligt. Aangezien Dark Vather zijn rijk bijeen wil houden zal hij echter nooit toestaan dat Grijswandir onafhankelijk wordt. Vandaar dat hij probeert de opkomende revolutie met alle macht de kop in te slaan. Maar dat zal nog heel wat voeten in de aarde hebben.

Uitgeleide
Staat hier nou onzin over de Democratische Unie? Pas op… want hoewel het onzin lijkt, is het de keiharde waarheid. Hoewel, wat is waarheid? Alles wat over D.U.V.E.L. geschreven is en wordt, wordt gecensureerd. Gefilosofeerd wordt er overigens ook, maar zodanig dat het net lijkt alsof het aan anderen wordt overgelaten.

© Genootschap voor Geofictie 1996-1998

Leave a Reply