Huishoudelijk reglement 2011

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
van het
GENOOTSCHAP VOOR GEOFICTIE

  1. Voorzitter, penningmeester en secretaris zijn in achtereenvolgende jaren aan de beurt van aftreden. Overigens is het bepaalde in artikel 11 lid 7 en 8 van de statuten van toepassing.
  2. Een bestuurslid dat tussentijds wordt gekozen, neemt in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
  1. De contributie bedraagt per jaar voor natuurlijke personen € 25,- en voor rechtspersonen € 50,-. Indien een lid toezending van het periodiek Fantas als drukwerk wenst, bedraagt de contributie voor natuurlijke personen € 40,- en voor rechtspersonen € 65,-.Leden die de contributie per 1 januari van elk verenigingsjaar automatisch per periodieke overschrijving voldoen, betalen € 5,- minder.De contributie dient uiterlijk op 1 april van het betreffende verenigingsjaar te zijn voldaan. Indien een lid op die datum niet heeft voldaan aan deze verplichting, zal hij worden aangemaand en zal een verhoging van € 2,50 aan administratieve kosten in rekening worden gebracht.
  2. Scholieren en studenten betalen per jaar € 12,50 aan contributie, en bij toezending van de Fantas als drukwerk € 20,-. Indien zij de contributie per 1 januari automatisch laten overschrijven, betalen zij € 2,50 minder.
  3. Nieuwe leden die na 1 juli lid worden, betalen over het betreffende verenigingsjaar de helft van de voor hen geldende jaarcontributie.
 1. Alle leden ontvangen het periodiek Fantas, tenzij op 1 april niet is voldaan aan het vereiste van artikel 9 van de statuten. Elk lid is vrij om in Fantas te publiceren. Fantas verschijnt vier maal per jaar.
 2. De zittingstijd van de Fantas-redacteur, archivaris en webmaster is drie jaar. De leden 3, 4, 5, 6 en 8 van artikel 11 van de statuten zijn overeenkomstig van toepassing.
 3. Overname van artikelen of gedeelten van artikelen uit Fantas is alleen toegestaan met toestemming van de auteur.
 4. Nieuwe leden ontvangen een welkomstpakket met informatie over het Genootschap voor Geofictie, waaronder tenminste de statuten en het huishoudelijk reglement.
 5. De kringbijeenkomsten vinden tenminste twee keer per jaar plaats, bij voorkeur op de laatste zondag van april en de laatste zaterdag van oktober.
 6. Het bestuur vergadert ten minste twee keer per jaar, voorafgaand aan de kringbijeenkomst, en voorts steeds als een der bestuursleden dat noodzakelijk acht.
  1. De kringbijeenkomsten worden georganiseerd door een kringbijeenkomstencommissie van minimaal drie personen, waarvan de leden voor ten hoogste drie jaar door de ledenvergadering worden gekozen. De leden 3, 4, 5, 6, en 8 van artikel 11 van de statuten zijn overeenkomstig van toepassing.Ten minste één bestuurslid is aanwezig bij bijeenkomsten van de kringbijeenkomstencommissie.
  2. Ook voor andere taken kan het bestuur commissies in het leven roepen. De samenstelling van deze commissies wordt in de Fantas vermeld en op de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorgelegd.
 7. Dit huishoudelijk reglement is van kracht vanaf 12 november 2011.