Statuten 2011

STATUTEN

van het GENOOTSCHAP VOOR GEOFICTIE
vastgesteld op de ledenvergadering van … 201… te …

artikel 1
De (informele) vereniging draagt de naam: “Genootschap voor Geofictie”.

artikel 2
Onder Geofictie wordt verstaan: Het definiëren, beschrijven en ontwikkelen an een geografische eenheid, waarvan het karakter fictief is.

artikel 3
De vereniging stelt zich ten doel het verenigen van activiteiten met betrekking tot geofictie, het uitwisselen van informatie tussen de personen die geofictie bedrijven en het geven van bekendheid aan geofictie.

De vereniging heeft het maken van winst niet ten doel.

artikel 4
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het organiseren van bijeenkomsten, kringbijeenkomsten genaamd, waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten, informatie kan worden uitgewisseld en besluiten aangaande de vereniging kunnen worden genomen.
 2. het uitgeven van het periodiek Fantas, waarin wordt geschreven over geo’s en waarmee de leden en het bestuur elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging; de leden kunnen het periodiek naar keuze als digitaal bestand of, tegen een hogere contributie, als drukwerk ontvangen.
 3. het beheren van een website;
 4. het aanleggen en onderhouden van een informatiebestand in de vorm van een archief, hetwelk te bezichtigen is door alle leden en derden. Het materiaal dat zich in het archief bevindt, is eigendom van de vereniging, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt bij de overdracht van het materiaal.
 5. het in de publiciteit brengen van geofictie.
 6. elke andere activiteit welke niet in strijd is met deze statuten en enig door de 
ledenvergadering genomen besluit.

artikel 5
Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Het boekjaar van de vereniging loopt van één oktober tot en met dertig september.

artikel 6
De kringbijeenkomst wordt minimaal twee maal per jaar door of namens het bestuur georganiseerd. De kringbijeenkomst wordt in ieder geval in het voorjaar en in het najaar gehouden.

De kringbijeenkomst geldt tevens als algemene ledenvergadering.

artikel 7

 1. De vereniging kent leden, leden van verdienste en ereleden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van de vereniging.
 2. Ereleden en leden van verdienste worden bij meerderheid van stemmen benoemd door het bestuur. Elk lid is bevoegd een daartoe strekkend voorstel te doen bij het bestuur.
 3. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, wordt daaronder verstaan: leden, leden van verdienste en ereleden.

artikel 8
Diegene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de secretaris. De opgave bevat naam en adres en de gegevens die voor de contributiebetaling van belang zijn.

artikel 9

 1. Alle leden zijn verplicht over een verenigingsjaar contributie te betalen. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ledenvergadering en wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
 2. Bij huishoudelijk reglement wordt nader bepaald op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

artikel 10
Het lidmaatschap van de vereniging eindigt;

 1. door overlijden van het lid;
 2. door opzegging van het lid;
 3. door opzegging door het bestuur, welke opzegging geschiedt als het lid niet langer voldoet aan het criterium genoemd in artikel 8;
 4. door ontzetting door de ledenvergadering.
 5. Ontzetting kan geschieden indien, naar het oordeel van de ledenvergadering, het lid een zodanige bijdrage levert aan de vereniging, dat de uitwerking ervan een verstorende invloed heeft op de vereniging, een of meer andere geo’s, dan wel op een of meer andere leden.

artikel 11

 1. Het bestuur heeft tot taak de dagelijkse gang van zaken van de vereniging te behartigen en de doelstelling te bewaken.
 2. Het bestuur bestaat uit ten minste 3 bestuursleden, te weten in ieder geval: een voorzitter, een penningmeester, en een secretaris.
 3. Elk bestuurslid wordt in zijn/haar functie gekozen nadat zij zich uiterlijk op de ledenvergadering heeft kandidaat gesteld.
 4. Alleen natuurlijke personen kunnen in het bestuur worden gekozen.
 5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenvergadering uit zijn functie worden ontslagen of op eigen initiatief aftreden.
 6. Bij tussentijds aftreden of ontslag van een bestuurslid voorziet de eerstvolgende ledenvergadering in de vacature.
 7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden of ontslag, doch uiterlijk na een termijn van 3 jaren.
 8. Aftredende bestuursleden kunnen zich terstond herkiesbaar stellen.

artikel 12
Alle bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

artikel 13
Na voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering is het bestuur bevoegd in naam van de vereniging en haar leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

De ledenvergadering kan ook aan anderen de bevoegdheid verlenen om namens en met goedkeuring van het bestuur in naam van de vereniging en haar leden rechten te bedingen en verplichtingen aan te gaan.

artikel 14

 1. Het bestuur houdt boek van toe en uittreding van leden van de vereniging in een ledenregister.
 2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het met regelmaat uitkomen van het in artikel 4 genoemde periodiek en voor het regelmatig onderhoud van de website. Voor de uitvoering van deze taken benoemt de ledenvergadering een of meer redacteuren voor het periodiek en een webmaster.
 3. Het bestuur kondigt ten minste drie weken van te voren, onder vermelding van plaats, datum en agenda de ledenvergadering aan.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat tijdens de najaarsledenvergadering een financieel overzicht en begroting van de vereniging ter inzage present is en aan de ledenvergadering wordt voorgelegd.

artikel 15

 1. In de ledenvergadering heeft elk aanwezig lid bij een stemming het recht om een stem uit te brengen.
 2. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald.

artikel 16

 1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging mits de helft van de leden aanwezig is of zijn/haar stem schriftelijk aan het bestuur heeft kenbaar gemaakt.
 2. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kan alleen worden besloten, met tenminste twee derde meerderheid van stemmen.
 3. Indien niet aan het vereiste van lid 1 is voldaan wordt bij de volgende ledenvergadering over hetzelfde voorstel beslist ongeacht het aantal aanwezige leden. Lid 2 is echter onverminderd van toepassing.
 4. Een voorstel tot statutenwijziging kan door een ieder worden gedaan.
lid 5 Een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding van de vereniging moet steeds bij de oproeping van een ledenvergadering worden vermeld.

artikel 17

 1. De ledenvergadering stelt, op voordracht van het bestuur, een huishoudelijk reglement vast. Het huishoudelijke reglement stelt regels ter aanvulling van de statuten en mag niet met de statuten in strijd zijn.
 2. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld voor de duur van een jaar.
 3. Artikel 15 is overeenkomstig van toepassing, met uitzondering van de omstandigheid dat wijziging van het huishoudelijk reglement bij meerderheid van stemmen wordt genomen.

artikel 18
In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.